Karty online Uncategorized Visa Europe opowiada się za konkurencyjnym wewnętrznym rynkiem płatności w UE

Visa Europe opowiada się za konkurencyjnym wewnętrznym rynkiem płatności w UE

W dzisiejszych coraz bardziej zglobalizowanym świecie, łatwość oraz szybkość w przeprowadzaniu międzynarodowych transakcji płatniczych stały się nieodłącznym elementem nowoczesnego biznesu. Mając na uwadze wyjątkowo silną integrację gospodarczą krajów Unii Europejskiej, problematyka efektywności transakcji na jednolitym rynku płatności jest dla europejskich firm priorytetem.

Jednym z głównych uczestników europejskiego rynku płatności, który aktywnie stara się promować konkurencję, innowacje i rozwój tego sektora jest Visa Europe. W swojej strategii firma kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie usług płatniczych, jak również na wspieranie mobilności i wzajemnego zrozumienia pomiędzy krajami członkowskimi UE.

Visa Europe jako siła napędowa konkurencji w sektorze płatności

Visa Europe od początku swojej działalności stawia przed sobą ambition trzy filary, które mają pomóc europejskim konsumentom oraz firmom w jeszcze sprawniejszym zarządzaniu swoimi finansami. Są to: integracja europejskiego rynku płatności; uproszczenie i ujednolicenie procedur obrotu bezgotówkowego; a także sposób działania, jak i zabezpieczanie przeprowadzanym transakcjom.

Realizując swój cel długofalowy zaangażowania w tworzenie jednolitego rynku płatności, Visa Europe opowiada się za szybkim rozwojem SEPA – obszarze płatniczym euro. Projekt ten jest odpowiedzią na ogromne potrzeby europejskich przedsiębiorstw oraz konsumentów skazanych na pracochłonne procesy rozliczeń międzynarodowych. Dzięki SEPA dokonywanie transakcji pomiędzy granicami UE stało się prostsze oraz tańsze.

Unijne prawo a rynek płatności

Visa Europe podkreśla też znaczenie wpływu dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2), która została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę EU w 2015 roku. Celem PSD2 jest stworzenie nowego naprawdę jednolitemu obszarowi dla usług płatności, co pozwoli na otwarcie drzwi dla uczestników sektora usług finansowych współpracujących z klientami instytucjonalnymi.

Dyrektywa PSD2 wprowadza także nowe zasady umożliwiające lepsze funkcjonowanie sektora usług finansowych oraz przyczyniające się do jeszcze większej konkurencję na rynku europejskim. Gwarantują one równowagę interesów pomiędzy usługodawcami a odbiorcami usług finansowych, co ostatecznie prowadzi do obniżenia kosztów, podwyższenia jakości oferowanych produktów oraz zwiększenia zgody na podjęcie inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych działań.

Visa Europe bardzo dobrze rozumie wagę właściwego funkcjonowania europejskiego rynku płatności dla całej wspólnoty ekonomicznej. Przywiązując dużą wartość do konkurencyjności tego obszaru, firma dąży do osiągnięcia sytuacji, w której każdy obywatel UE może korzystać z najwyższej jakości usług finansowych oferowanych przez wszystkich uczestników gospodarki.
Dlatego promowanie konkurencyjnych warunków funkcjonowania tego rynkiem jest dla Visy Europe ponadczasowym celem strategicznym oraz podstawą dla tworzenia wartości dodanej w zakresie sektora usług finansowych Unii Europejskiej.

Related Post